FAQ

Er lufteinntak i gesimskasse på et saltak, nok for å sikre ventilering av taket?
Vanligvis er de ikke tilstrekkelige. Gjennom ventilasjonsåpningene under takskjeggene bringes erstattende luft for ventileringen. Utluftingen må ligge så høyt oppe som mulig, f.eks. i trekanten under mønet eller det kan alternativt monteres undertrykksventiler i mønet. Hvis det ikke finnes utlufting, samler det seg varm og fuktig luft i øvre del av ventilasjonsrommet i taket, og når været blir kaldere kondenseres fuktighet som trenger inn i trekonstruksjonene.

Hvorfor understrekes viktigheten av dampsperre i alle veiledninger?
Av problemene med tak, er rundt halvparten andre problemer enn egentlige vanntettings- eller taklekkasjer. Kondensproblemer er svært vanlige. Når det bygges en tett dampsperre i takkonstruksjonen (også tetningene i gjennomføringene må være damptette), forsvinner slike problemer nesten helt. Jo mindre ventilasjonsåpningen i den øvre takkonstruksjonen er, desto tettere må dampsperren være.

Hvordan må rupanelet festes i takstolene?
Hvert eneste bord må spikres fast med to tilstrekkelig lange (vanligvis 75 mm) galvaniserte spikre i hver eneste takstol. Med tørre trematerialer må det lages små mellomrom (1-2 mm) mellom bordene i tilfelle svelling, da trematerialer sveller og krymper (bredde og tykkelse) i takt med variasjonene i værforholdene med opptil 5-10 %. Skjøtene på bordene må ligge på takstolene. Hvis det brukes rupanel med not og fjær i endene, må det ikke finnes skjøter ved over hverandre i samme takstolspenn, men det må være 2-3 hele bord i mellom.

Kan rupanel erstattes av annet materiale?
I stedet for taktro av rupanel kan det som underlag for asfalt takbelegg benyttes både fuktighetsbestandig bygningsplate, og med visse forbehold også ubehandlede bord.
Ved bruk av ubehandlede bord kan kvistmengden og skjeve fibre medføre risiko. Ved dimensjonering og montering av fuktighetsbestandige bygningsplater må produsentens anvisninger følges. Det ubehandlede bordet må være tykkere enn rupanel, da bordene ikke støtter hverandre. Det oppstår lettere "trapping" i undertaket ved bruk av ubehandlede bord, ettersom de vrir seg når de tørker eller at enkeltbord blir utsatt for belastning når man går på taket.

Er det nødvendig å fjerne snø fra taket?
Normalt er det ikke nødvendig å fjerne snø fra tak på bolighus (eneboliger, rekkehus og blokkhus) hvis takmaterialet er asfaltbelegg med skiferstrø.. Det er ikke nødvendig å fjerne snø på grunn av faren for at den skal rase ned, da snøen ikke faller ned fra et asfalttak med skiferstrø. På takstein- og ståltak oppstår det situasjoner hvor snø og is må fjernes kontrollert fra taket av hensyn til de som beveger seg på gaten eller gårdsplassen, da dette ellers i verste fall kan medføre livsfare for de som beveger seg rundt bygningen.

Hvis taktroa av ubehandlede bord er ujevn og med ”trapping”, må ny taktro monteres hvis det skal legges nytt asfalt takbelegg?
Hvis det er mulig, kan du feste en 48x48 lekte mellom takstolene hvor det er ujevnheter. Du får en ekstra understøttelse hvor alle de ujevne bordene skrues godt fast. Du slipper derved montering av ny taktro. Hvis det er råteskader i bordene, må de byttes ut.

Hvorfor må spikrene gå gjennom underbordene?
Hvis pappspikeren ikke går gjennom taktroa, vil svelling og krymping på grunn av fuktighetsvariasjoner i treet, etter hvert presse spikeren opp av bordet. På et shingeltak oppstår symptomene (lekkasjene) av denne grunn etter 10-15 år. Når dagens takshingel er av elastomerasfalt og levealderen er flere tiår (40-50 år), forsterkes effekten av feil spikerlengde i verste fall i form av flere tiår kortere levetid.

Hvorfor kan ikke spikringen utføres i øvre kanten på platene?
Shingelplatene spikres på oversiden av innskjæringene, og da trenger spikrene gjennom to plater. Samtidig presses klebefeltene på shingelen godt fast i overflaten på underliggende shingelplate. Dermed sikres klebingen. Hver eneste shingelplate blir festet med 8 spikre, og det finnes ingen risiko for at shingelen skal revne i spikerfestene. Hvis shingelen spikres feil, kan følgene være at den revner i spikerfestene, og hele eller deler av takflaten kan løsne.

Hvorfor kan ikke takshingel monteres på tak med mindre takfall enn 1:5?
På tak med fall under 1:5 (15 grader) kan det oppstå situasjoner med vanntrykk som gjør at tettheten på konstruksjonen ikke kan garanteres. På tak som skråner mindre brukes takbelegg med tette skjøter.

Hvorfor er det nødvendig med underlagsbelegg selv på bratte tak?
Selv på brattere tak kan det oppstå oppdemminger, hvor vannet ikke kan renne normalt ned fra taket. Vanligvis oppstår slike situasjoner på våren, etter en snørik vinter når snøen smelter. Da kan snø og is hindre at vannet renner ned, og vannet presser mot skjøtene på takshingelen. Vann som slipper gjennom skjøtene bløtlegger undertaket, og gjør at det sveller hvis det ikke finnes underlagspapp under. Samme fenomen kan oppstå ved striregn og hard vind. Vannet kan under påvirkning av vind presses oppover selv på et bratt tak og dermed forårsake trykk mot skjøtene. I dag da bygningsstilene favoriserer tak med kompliserte former har risikoene økt. Riktig montert underlagsbelegg sikrer selv i slike situasjoner at taket er vanntett.

Hvordan fjerne mose fra takshingelen?
Under visse forhold kan det vokse mose på takshingel. Sannsynligheten for at det skal vokse mose øker hvis det er mye trær i umiddelbar nærhet av taket. Også ph-verdien i jorden rundt, og vegetasjonen i omgivelsene har innvirkning. Overflaten på takshingelen er av stein og det oppstår mose på stein og fjell i naturen også. Det anbefales å fjerne mose fra taket regelmessig. Det første tiltaket er å koste om våren eller høsten (ikke i sommervarmen). Hvis det ikke er tilstrekkelig, eller det ikke er mulig, kan mosen fjernes med kjemikalier. Midler for fjerning av mose finnes i byggevareforretninger.

Taket mitt har vært tett i 12 år,hvorfor har det begynt å lekke nå ?
Den mest sannsynlige årsaken er for korte pappspiker. Hvis spissen på spikrene ikke trenger gjennom bordet, begynner de å presses opp av bordet på grunn av variasjoner i fuktigheten (svelling og krymping) i treet. Shingeltungene begynner etter hvert å løsne. Det kommer vann inn under platen, og videre inn ved spikerhodet i bordet, hvilket gjør at det sveller og problemet forverrer seg.

Kan gradrenne eller pipeføtter utføres med takfotplater?
Kilrenner og pipeføtter kan tekkes med TopTite Selvbygger. Gradrenner eller pipeføtter kan ikke tettes med fot- og møneplater. Nærmere veiledning i pakningene og på våre hjemmesider.

Hvorfor brukes ikke beslag i bunn av kilrenne?
Kilrenner må utføres med asfaltbelegg i henhold til monteringsveiledningen. Det må ikke monteres beslag i kilrennene. Årsaken er den store varmeutvidelseskoeffisienten til metall. Overflatetemperaturen på taket kan variere opptil 130 grader fra sommerens varmeste dager til de kaldeste dagene på vinteren. Metallets store temperaturbevegelser forårsaker store belastninger på festene i beslaget, og limingen av pappen til beslaget. Da kilrennene også samler mest snø og is, oppstår det for mange belastende faktorer på et sted hvor det også strømmer mest vann.

Hvorfor trekkes ikke enkelt og greit takpapp over kanten på takfoten og spikres fast?
Årsaken er dårlige erfaringer gjennom lang tid og det faktum at en slik takfot ikke holder like lenge, selv med dagens SBS-modifierte asfaltprodukter. Spikre som er slått fast i kanten på taktroa, presses opp, og asfaltbelegget som er brettet over kanten kan revne. Rundt spikerhodet som er løsnet trenger det inn vann som suges opp i det ytterste bordet, og gjør at dette etterhvert råtner. Vi anbefaler på det sterkeste bruk av beslag på takfot og gavl .    
Vi anbefaler ikke å trekke pappen direkte fra taket over kanten og spikre denne i framkanten på bordkledningen, og det er heller ikke en løsning i samsvar med våre garantivilkår.

Kan takplater monteres om vinteren eller ellers når det er kaldt?
I prinsippet bør takplater monteres under varme forhold, for da er også sluttresultatet med sikkerhet det beste. Ved montering i kaldt vær må man ta hensyn til følgende faktorer:
1) Klebing av shingeltungene utsettes til neste sommer hvis ikke de blir varmet med for eksempel varmluftspistol.
2) Ved montering i kaldt vær, kan shingeltunger løsne pga. kuldestivhet. Klebeflaten kan oksidere, hvilket kan hindre skikkelig klebing på sikt. I slike tilfeller bør klebefeltene lunes med varmluftpistol.
3) Vanligvis fullføres klebeprosessen på sør- og vestvendte takflater påfølgende sommer uten problemer, men det kan oppstå problemer i limingen av nordvendte takflater.
4) Tetting av gjennomføringer, oppbretter, innoverbretter osv., hvor det er nødvendig med asfaltlim, er svært problematiske å utføre i kulde.

Hvis taket bygges om høsten eller vinteren, anbefaler vi å bruke Norkraft som underlagsbelegg, og utføre monteringen av takplatene først på våren eller sommeren.

Kan taket bli liggende med bare underlagspapp på over vinteren?
Tak med Nortett Underlagsbelegg kan stå utildekket over vinteren.

Fungerer gammelt takbelegg som underlag under takshingel?
Hvis taket skråner mindre enn 1:3 (18 grader), er ikke et gammelt takbelegg under noen omstendigheter tilstrekkelig som underlag. På brattere tak kan dette vurderes avhengig av takfallet og kvaliteten på den gamle pappen. Garantien er kun gyldig ved bruk av underlag som er i samsvar med monteringsinstruksjonene (eller med bedre klassifisering).

Er det behov for snøfangere på takbelegg av asfalt?
Normalt er det ikke nødvendig med snøfangere på takdekke av asfalt selv på bratte tak.

På asfaltdekte tak og tak med takshingel hindres snøen i å falle ned på grunn av ru overflate. Av og til er det så effektivt at eneste løsning er å måke den bort eller at den smelter.

Hvorfor anbefaler ikke Katepal å montere snøfangere på asfaltdekte tak??
Hensikten med snøfangere er å hindre at snø og is faller ned fra taket. Da snø og is ikke faller ned fra asfaltdekte tak, er det helt unødvendig å lage hull i et helt tak for å feste snøfangere. Snøfangerne plasseres vanligvis nær takskjegget, hvor vannstrømmen er størst og det forekommer isdannelse som også forårsaker oppdemming.

Hva er riktig leggeretning for underlagsbelegg?
Underlagsbelegget kan legges både horisontalt og vertikalt. Det viktigste er at skjøtene er tette. For at skjøtene skal bli tette, må papplengdene ved siden av hverandre være rette og like mye strammet. På bratte tak anbefaler vi legging i vertikal retning for å hindre folder.

Hva skyldes små folder i underlagspappen som er lagt horisontalt?
Ved legging horisontalt er det svært vanskelig å feste pappen helt rett. Jo brattere tak, desto vanskeligere er det. På et bratt tak er det også svært problematisk å stramme underlagspappen i horisontal retning. Det vil altså si, at hvis underlagspappen er bare litt løs eller "svinger på seg", oppstår det små folder.

Hvorfor er SBS-asfalt bedre enn oxydert asfalt ?
Elastomerasfalt er modifisert asfalt. Ved modifiseringen benyttes SBS elastomer. Elastomerasfalt er elastisk selv under kalde forhold (de fleste produkter har en bruddforlengelse i 30 kuldegrader på over 30 %), den tåler UV-stråling betydelig bedre enn oxydert asfalt og dens mykningspunkt er høyere enn for oxydert asfalt. Levealderen på elastomerasfaltprodukter sammelignet med produkter laget av oxydert asfalt er i mange tilfeller opptil dobbelt så lang. Katepal produserer i dag alle sine typer asfalt takbelegg og takshingel av SBS-elastomerasfalt.

De vanligste feilene, og problemer som oppstår på grunn av de.

Produktet er montert på for lavt takfall
Lekkasjeproblemer, fordi vanntrykket som oppstår på taket er større på tak med mindre helning. Taktekkematerialets minimum helning må alltid sjekkes før valg av tekkemateriale.

Feil (for kort) lengde på pappspiker.
For korte pappspiker presses etter hvert opp fra taktroa og løfter samtidig pappen eller takbelegget oppå, og åpner dermed skjøtene.

Feste med stiftepistoler.
Stiftepistolene har ingen begrensning når det gjelder hvor dypt slaget trenger inn. Stiftedybden reguleres derimot med trykkregulatoren på kompressoren. Da vil stiften gå for dypt i mykt tre (skjærer seg igjennom pappen og takplaten) og i hardere tre og kvister ikke dypt nok og blir stående å løfte pappen eller takplaten opp.

Underdimensjonert eller ikke fungerende lufting i den øvre takkonstruksjonen.
Takkonstruksjonene samler fuktighet og svellingen øker i taktroa. I verste fall oppstår råteskader selv i løpet av kort tid. Det kan også forekomme kondenslekkasjer.

Mangelfull dampsperre.
Fuktighet trenger inn i konstruksjonene (spesielt om vinteren), og følgen kan være problematiske kondensfenomener og/eller råteskader.

Takshingelen er ikke limt til belegget i kilrennen.
Det vil kunne oppstå lekkasje i området rundt kilrenne framfor alt til å begynne med om våren når snøen smelter og senere også på året ved striregn.

Underbordene spikret for tett .
I verste fall presses bordene opp under den første virkelig fuktige høsten og det oppstår revner i vanntettingen og dermed også vannlekkasjer.

Undertak med for tynne bord, eller skjøter uten understøttelse.
Konstruksjone tåler ikke at man går normalt på taket og det kan oppstå revner i belegget når man beveger seg på taket eller på grunn av snøens eller isens påvirkning.
Takshingelen kun spikret i øvre kanten på platene.
Spikrene går bare gjennom én shingelplate og presser dermed ikke limflaten på takplaten sammen med den forrige platen. I verste fall kan en hele takflater løsne under storm.

Seiglivede feilaktige forestillinger og påstander:

Pappspikrene skal ikke gå gjennom taktroa.
FEIL, spikeren skal gå gjennom undertaket!

Rupanelet skal bankes tett sammen ved montering.
FEIL, tørr trelast må ha svellerom (1-2 mm) mellom bordene.

På møne- og valmtak sirkulerer luft gjennom åpningene i gesimskasse, det vil altså si at ventilasjonen fungerer.
FEIL, hvis det ikke finnes lufteåpninger i mønet, samler det seg fuktighet under mønet i den øvre uventilerte delen av luftrommet.

På et tak med bratt møne hvor innertaket er skrådd i samme retning som yttertaket, fungerer ventilasjonen via gesimskasse tilstrekkelig.
FEIL, det må finnes lufteåpninger i mønet og luften må kunne sive ut gjennom alle takstolspenn (ved behov må det lages en ventilasjonskanal i møneretning).